Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Version: 1/7 2020

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Ninon Møller og Maja Larsen, Vesterbrogade 35a, 3 sal, 1620 København V og cvr-nr: 39223767 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
  sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger
  mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
   oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
   elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er
ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.
sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende
oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og
  dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
  det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil
  henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
  videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
  Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
  (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
  sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
  sundhedslovens kap. 9
 • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter
  sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre
  sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a –
  42e
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
  praksissundhedslovens §60
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
  reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
  lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
  kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra
  dig som patient
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående
  samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
  samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
  pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på
samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det
ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er
baseret på samtykke.

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er
p.t.:

 • EG A/S
 • KiAP (digitale forløbsplaner)
 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens
  svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne
formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare
patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå
tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret,
indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig
om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret
ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til
dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som
gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:

Lægerne Ninon Møller og Maja Larsen
78773330
Vesterbrogade35a, 3 sal, 1620 København V
Danmark
[CVR-nr: 39223767
Dato: 1/7 2020Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig