Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Version: 1/7 2020

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Ninon Møller og Maja Larsen, Vesterbrogade 35a, 3 sal, 1620 København V og cvr-nr: 39223767 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
  • Udarbejdelse af lægeerklæringer
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
   sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger
   mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
  • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
  • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
  • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
  • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
  • Afregningsformål
  • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
   • Dokumentationspligt
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
    oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
    elektroniske kommunikationssystemer
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
   • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

   

  Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er
  ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
  personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
  tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

   

  Kilder

  I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.
  sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende
  oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

  Videregivelse af personoplysninger

  I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
  dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

  • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
  • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
   Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og
   dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
   det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil
   henvisningen er sendt
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
   videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
  • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
   Lægemiddelstyrelsen via FMK
  • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

  I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

  Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
   almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
   (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
   databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
  • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
   almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
   sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
   sundhedslovens kap. 9
  • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter
   sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre
   sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a –
   42e
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
   regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
   praksissundhedslovens §60
  • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
   reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
   lægemidler særligt kap. 3
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
   sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
   kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra
   dig som patient
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående
   samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
   samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
   pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

   
  Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på
  samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det
  ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er
  baseret på samtykke.

  Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere
  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores
  databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er
  p.t.:

  • A-data
  • KiAP (digitale forløbsplaner)
  • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens
   svar på spørgeskemaer)

   
  Opbevaringsperiode
  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne
  formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare
  patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå
  tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
  forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret,
  indtil sagen er endeligt afsluttet.

  Dine rettigheder
  Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig
  om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret
  ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til
  dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

  Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som
  gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
  bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
  dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Kontakt
  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
  dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

  Kontaktoplysninger på klinikken:

  Lægerne Ninon Møller og Maja Larsen
  78773330
  Vesterbrogade35a, 3 sal, 1620 København V
  Danmark
  [CVR-nr: 39223767
  Dato: 1/7 2020